Aktualności Kanał RSS

Zmiana rozporządzeń dot. kursu euro oraz progów unijnych

Pliki do pobrania

W ślad za rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1336/2013 oraz Komunikatem Komisji (2013/C 366/01), o których pisaliśmy 18 grudnia 2013 r., zostały zmienione rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r.:

 • w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych oraz
 • w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Poz. 1692 z dnia 31 grudnia 2013 r.)


Od 1 stycznia 2014 r. tzw. progi unijne są równe wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

 1. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa:
  • 134.000 euro - dla dostaw lub usług,
  • 5.186.000 euro - dla robót budowlanych;
 2. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni, z wyjątkiem zamówień sektorowych i w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa:
  • 207.000 euro - dla dostaw lub usług,
  • 5.186.000 euro - dla robót budowlanych.
 3. dla zamówień sektorowych:
  • 414.000 euro - dla dostaw lub usług,
  • 5.186.000 euro - dla robót budowlanych.
 4. dla zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa:
  • 414.000 euro - dla dostaw lub usług,
  • 5.186.000 euro - dla robót budowlanych.
 5. dla konkursów:
  • przeprowadzanych przez zamawiających sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - 134.000 euro;
  • przeprowadzanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni i nieprzeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 207.000 euro;
  • przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 414.000 euro.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. Poz. 1735 z dnia 23 grudnia 2013 r.) 

Źródło: www.uzp.gov.pl