Aktualności Kanał RSS

Nowelizacje ustawy Pzp, które weszły w życie we wrześniu 2013 r.

We wrześniu br. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy Pzp:

 1. 11 września - ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984), która dodaje w art. 67 ust. 5 oraz zmienia brzmienie ust. 1 w art. 138a ustawy Pzp,
   
 2. 24 września - ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1047), która rozszerza zakres wyłączeń spod obowiązku stosowania ustawy poprzez dodanie w artykule 4 punktu 14.

Pierwsza z nowelizacji, poprzez dodanie ust. 5 w art. 67 ustawy Pzp upraszcza procedurę udzielania zamówień z wolnej ręki na dostawy, dokonywanych na giełdzie towarowej.

Dodany ustęp zwalnia z obowiązku stosowania przepisów:

 • art. 27, który reguluje formę porozumiewania się zamawiającego i wykonawców, 
 • art. 68 ust. 2, który nakazuje wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć oświadczenie albo oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 • art. 139, który zawiera odwołanie do Kodeksu cywilnego w przypadku umów w sprawach cywilnych, reguluje formę umów oraz ustanawia jawność umów i reguluje zady ich udostępniania. 

Nowe brzmienie ust. 1 w art. 138a ustawy Pzp, rozszerza wyłączenie przedmiotowe stosowania ustawy przez zamawiających sektorowych, o zamówienia na dostawy paliw gazowych lub ciepła.

Druga nowelizacja dotyczy zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej. Zamówienia te zostały zwolnione ze stosowania przepisów ustawy Pzp, jeśli łącznie spełniają następujące 4 warunki:

 1. są udzielane w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności,
 2. wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych,
 3. zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
 4. przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy